oficiální web obce

VHS – Návrh závěrečného účtu za rok 2021

VHS – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021

VHS – Rozvaha k 31.12.2021

VHS – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

VHS – Příloha k 31.12.2021

VHS – Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2021

VHS – Přehled o peněžních tocích k 31.12.2021

VHS – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

VHS – Komentář k závěrečnému účtu 2021